Yasal Uyarılar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ESASLAR Değerli kullanıcılarımız ve üyelerimiz, İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Esaslar kapsamında, 24 Saatte İş Mobil uygulaması ve www.24saatteis.com (“Websitesi”) üzerinden yapacağınız üye olma, ürün satın alma, ilan verme, iş başvurusunda bulunmave sair tüm işlemlerde, sizlere sunulan hizmetin gereği gibi yerine getirilebilmesi için tarafınıza ilişkin bazı verileri sizlerin onayı doğrultusunda kayıt altına almaktayız. Sizlerin verilerinin gizliliği, gereği gibi korunabilmesi ve kaydedilmesi bizler için son derece önemli olup, tarafınızın bu hususa ilişkin eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi ise olmazsa olmazdır. Bu sebeple, sizleri mevzuata uygun şekilde bilgilendirebilmek için işbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Esaslar beyanını paylaşmaktan memnuniyet duyarız. Kişisel Verilerinizi Neden Topluyoruz? Öncelikle, Mobil Uygulama ve/veya Websitesi üzerinden sizlere sunduğumuz hizmetlerin gereği gibi ifa edilmesini sağlayabilmemiz ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve buna bağlı olarak düzenlenen yönetmelikler uyarınca yerine getirmekle mecburi olduğumuz şartlar sebebiyle bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz kayıt altına alınmaktadır. Bu kayıt altına alma işlemi, tamamen, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Keza, internet ortamında sağladığımız hizmete ilişkin 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat ile tarafımıza bazı yükümlülükler getirilmiş, sizleri de etkileyebilecek yaptırımlar öngörülmüştür. Son olarak, Mobil Uygulama ve/veya Websitesi üzerinden onay vermeniz halinde, sizlere ticari elektronik ileti gönderebilmemiz için de, kişisel verilerinizi kayıtlarımızda bulundurmamız gerekmektedir. Sizler tarafından paylaşılan doğru ve güncel bilgilerin uygun şekilde kaydedilmesi, ileride doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık halinde, hem sizleri hem de şirket olarak bizi koruyabilecek, böylelikle, haksız yaptırımların mümkün olduğunca önüne geçilebilecektir. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Ne Demektir? Veri işleme, kişisel verilerin, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem verinin işlenmesi olarak değerlendirilmiştir. Kanunda sayılan işlemler örneklendirici olup, veri üzerinde gerçekleştirilen her işlem veri işleme olarak kabul edilmiş ve bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için siz Kullanıcıların açık onayı aranmıştır. Kişisel Verileriniz Nerede Toplanıyor? / Veri Sorumlusu Kimdir? Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, 0524066073900001 mernis numaralı Levazım Mahallesi Koru Sokak Korukent Sitesi E2 D1 Levent adresinde mukim Karma Mobil Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık A.Ş unvanlı şirketin (“Veri Sorumlusu”/“Şirket”) kayıtlarında tutulmaktadır. Şirket tüm bu bilgilerinizi, yasal mevzuata uygun şekilde ve sizin onay vermeniz halinde kaydetmekte olup, bilgilerinizin gizliliği için her türlü tedbiri almak, sizi, sunmuş olduğu hizmetlerden gereği gibi yararlandırabilmek için servis sağlayıcıları, tedarikçileri, veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler, müşteri hizmetleri ile yine sizin onayınız kapsam ve doğrultusunda paylaşmakla yükümlüdür. Hangi Verileriniz Sizden Talep Edilebilir? Şirket, ifa edeceği hizmetin gereği gibi yerine getirilebilmesi için sizden, ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, T.C. kimlik numarası, iş deneyimi herhangi bir sosyal medya aracılığı ile üye olmayı seçmeniz durumunda ise o sosyal medyada erişilmesine onay verdiğiniz bilgiler gibi kişisel bilgilerinizin tamamını, birini ya da birkaçını sizden talep edebilecektir. Onay Nasıl Veririm?/Onayımı Nasıl Geri Alırım? Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin onayın, verilerinizi bizimle paylaşmadan önce verilmesi esastır. Bu sebeple, Üyelik ve Kullanıcı Şartları Sözleşmesi’ne ya da Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne taraf olurken, içinde onay kapsamı ve şartları belirtilen “Kişisel Verilerimin İşlenmesine İlişkin Onay” butonu görüntülenecektir. Bu butona tıklayarak onay kapsamını görebilir, içeriğini detaylıca inceleyebilirsiniz. Eğer belirtilen onay kapsamı içeriğini değiştirmek isterseniz, Şirket’e, destek@24saatteis.com e-posta adresinden ulaşabilirsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesine onay vermek istemezseniz, belirttiğimiz butona tıklamayabilirsiniz. Verdiğiniz onayı her zaman ve ücretsiz geri almak için, Şirket’e, [∙destek@24saatteis.com] e-posta adresinden ulaşabilirsiniz. Onayımı Geri Aldığım Zaman Verilerime Ne Olur? Onayınızı geri aldığınız zaman, yasanın verilerin saklanmasını zorunlu tuttuğu haller veya aksini gerektirecek makul bir gerekçe olması halleri (mesafeli satış sözleşmesinin ifası gibi) saklı kalmak kaydıyla, işlenen kişisel verileriniz silinir, anonim hale getirilir veya derhal imha edilir. Yapılan işleme ilişkin bilgilendirme, tarafınıza, tarafınızın seçtiği iletişim kanalı ile sağlanacaktır. Kişisel Verilerim Aktarılacak mı? Onayım Olmaksızın Üçüncü Kişilere Aktarılır mı? Kişisel verileriniz, Şirket’in size vermiş olduğu hizmetin gereği gibi ifasının sağlanabilmesi için yalnızca onayınız doğrultusunda aktarılır. Verilerin aktarıldığı üçüncü kişinin kanunen gerekli yükümlülükleri taşıyıp taşımadığı hususuna ilişkin tüm sorumluluk Şirket’e aittir. Hangi Hallerde Kişisel Verilerimi İşlemek İçin Onayım Aranmaz? -Kanunlarda açıkça öngörülmesi. (Diğer yasal düzenlemelerde istisna tanınması geçerli olmayacaktır.) -Fiili imkansızlık veya zaruret hali sebebiyle rıza alınmasının mümkün olmaması hali veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. -Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğü için verinin açıklanmasının zorunlu olması hali, -İlgili verinin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması. -Sözleşme ilişkisinin varlığı. (Eğer bizimle mesafeli satış sözleşmesi akdetmişseniz, sözleşmenin gereği gibi yerine getirilebilmesi için, verilerinizi işleyebiliriz.) -Bir hakkın tesisi için verinin işlenmesinin zorunlu olması. -Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine halel getirmemek kaydıyla Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Hallerinde, verilerinizin işlenmesi için onayınız aranmayacaktır. Veri Sahibi Olarak Haklarım Nelerdir? Veri sahibi olarak, yukarıda belirttiğimiz Veri Sorumlusuna iletişim kısmında belirttiğimiz e-mail adresi üzerinden e-posta ya da fax aracılığı ile yazılı bildirimde bulunarak, aşağıdaki hususların tamamı hakkında her zaman bilgi talep edebilirsiniz: - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, - Kişisel verilerin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, - Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, - Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, - Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, - Verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, bu durumların kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, - İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. İletişim Bilgileri Kişisel verilerinize ilişkin tüm bilgi taleplerinizi, onay kapsamınıza ilişkin hususları ya da verdiğiniz onayı geri alma yönündeki tüm taleplerinizi, yukarıda açık adresi belirtilen Veri Sorumlusuna, destek@24saatteis.com e-posta adresi üzerindenistediğiniz her zaman iletebilirsiniz. Tüm talepleriniz, talebin ulaşmasından itibaren en kısa zamanda yanıtlanacak, sonuç, seçtiğiniz iletişim kanalı ile size bildirilecektir.