top of page

Gizlilik Taahhüdümüz

Gizlilik Taahhüdümüz

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in"><strong>GİZLİLİK TAAHH&Uuml;D&Uuml;M&Uuml;Z</strong></p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in"> 1401 Pennsylvania Ave. Unit 105, Wilmington, Delaware 19806 adresinde mukim Bonded Technologies Inc. unvanlı mobil uygulama/e-ticaret şirketi &nbsp;(&ldquo;Şirket&rdquo;) olarak biz, siz kullanıcılarımızdan (&ldquo;Kullanıcı&rdquo;) aldığımız t&uuml;m verileri gizli bilgi olarak kabul etmekte, tabi olduğumuz yasal gerekliliklere uygun şekilde saklamakta, kaydetmekte ve kullanmaktayız.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Şirketimiz, bize, personelimize, alt &ccedil;alışanlarımıza ve bize bağlı olarak &ccedil;alışan diğer &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişilere a&ccedil;ıklanan gizli bilgiyi;</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">a) gizlilik i&ccedil;inde korumayı ve verilecek hizmetlerin gerektirdiği &ouml;l&ccedil;&uuml;de kullanmayı,</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">b) herhangi bir &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişiye, Kullanıcı&rsquo;nın izin verdiği haller, &nbsp;yasal zorunluluklar,ticari ilişkinin yerine getirilmesi i&ccedil;in dışarından hizmet alınması halleri hari&ccedil; olmak &uuml;zere,&nbsp; hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">c) doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin ama&ccedil;ları dışında kullanmamayı kabul ve taahh&uuml;t eder.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Şirketimiz, kendi gizli bilgilerini korumakta g&ouml;sterdiği &ouml;zenin aynısını ancak her hal&uuml;karda ticari makul &ouml;zen eşiğinin altında olmayacak şekilde Kullanıcı&rsquo;nın gizli bilgilerini korumakta da g&ouml;stermeyi kabul ve taahh&uuml;t eder. Şirket ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, &ouml;ğrenmesi gereken iş&ccedil;ilerine, alt &ccedil;alışanlarına ve kendisine bağlı olarak &ccedil;alışan diğer kişilere verebilir; ancak, bilginin gizliliği hususunda iş&ccedil;ilerinden, alt &ccedil;alışanlarından ve kendisine bağlı olarak &ccedil;alışan diğer kişilerden Kullanıcı&rsquo;ya karşı sorumludur.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Şirketimiz, iş&ccedil;ilerini, alt &ccedil;alışanlarını ve kendisine bağlı olarak &ccedil;alışan diğer kişileri uyarmayı ve bu kişilerin işbu s&ouml;zleşme y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;klerine aykırı davranmamalarını temin etmeyi ve bu kişilerin, işbu s&ouml;zleşme ile &uuml;stlenilen gizlilik y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;ne aykırı davranmaları halinde Şirketimizin sorumlu olacağını ve Kullanıcının kesinleşmiş mahkeme ilamında belirtilen zarar ve ziyanını derhal tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahh&uuml;t eder.<strong> </strong></p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in"><strong>Aşağıdaki bilgileriniz gizli bilgi tanımına girmez:</strong></p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in"><strong>a.</strong> Kamuya mal olmuş bilgiler.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in"><strong>b.</strong> Kullanıcıdan bağımsız olarak geliştirilen veya edinilen bilgi, tecr&uuml;beler.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in"><strong>c.</strong> Bilgiyi alanın,&nbsp; kullanıcı paylaşmadan &ouml;nce de hukuka uygun olarak bildiği ve sahibi olduğu bilgiler.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in"><strong>d.</strong> Y&uuml;r&uuml;rl&uuml;kte olan kanun ya da d&uuml;zenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme ve/veya hakem kararı, idari emir gereğince a&ccedil;ıklanması gereken bilgiler.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Gerek bilgilerinizin g&uuml;venli şekilde muhafazası, gerekse web sitemizden keyifle alışveriş yapabilmeniz i&ccedil;in, site altyapımız ileri d&uuml;zey iletişim protokolleri ve koruma programları ile donatılmıştır. Bu sayede, &ouml;deme aşamasında kullandığınız bilgileriniz otomatik olarak şifrelenebilmekte ve bankanıza bu şekilde aktarılmaktadır.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Yasal y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;klerimize uygun şekilde, veri koruma ve şifreleme alanında d&uuml;nya &ccedil;apında g&uuml;venilirliğe sahip g&uuml;venlik firmalarıyla &ccedil;alışıp, sizlere bu standartlar ile hizmet vermekteyiz.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Siber su&ccedil;ların son derece yaygın olduğu ve kişisel bilgilerinizin g&uuml;venliğinize aykırı şekilde paylaşılması risklerinin &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ebilmek i&ccedil;in, yalnızca size gereken g&uuml;venlik şartlarını haiz olduğunu taahh&uuml;t eden, g&uuml;venlik sertifikalarını g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leyebildiğiniz sitelerden alışveriş yapınız. G&uuml;venlik sertifikalarımıza ilişkin bilgileri, websitesi anayasayfasından g&ouml;rebilirsiniz.</p>

<p>Işbu doküman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

1401 Pennsylvania Ave. Unit 105, Wilmington, Delaware 19806 adresinde mukim Bonded Technologies Inc.(“Şirketimiz” veya “Bonded”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.
a) Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız 
Kişisel verileriniz amaçla bağlılık ilkesi uyarınca sınırlı, ölçülü, belirli, açık ve meşru amaçlarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde işlenmektedir. Ayrıca Şirketimiz,  işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel tutulması için gerekli özeni göstermektedir. Bu bağlamda kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir. 
Şirketimiz, yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızasına ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimizin müşterilerimize ve potansiyel müşterilerimize sunduğu ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve en yüksek faydayı elde etmeniz için planlamalar yapılması, ürün ve hizmetlerimize yönelik size özel imkanlarının duyurulması, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı çalışmalarının yönetilmesi gibi amaçlarla kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi ve pazarlama bilgilerinizi işleyebilmekteyiz.
b) Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Başta iletişim bilgileri olmak üzere kişisel verileriniz, işin yürütülmesinin sağlanması amacı ve yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde hizmet aldığımız tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla ve kanunlarda öngörülen nedenlerle hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.
c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
KVK Kanunu 5/1 maddesinde belirtilen açık rızanız bulunması ve KVK Kanunu 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak Şirketimiz, kişisel verilerinizi internet sitesi ve elektronik ortamlar üzerinden yukarıda belirtilen amaçların en pratik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla toplamaktadır.
d) Kişisel Verilerinizin Saklanması
Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. KVK Kanunu madde5/2(ç) şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi kapsamında ticari elektronik ileti almayı veya ticari elektronik iletişimi reddetmeniz durumunda, kişisel verileriniz ret tarihinden itibaren daha uzun sürelerce saklanmasını gerektiren bir sebebin olmaması halinde 1 yıl boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, herhangi bir mevzuatta öngörülen yasal saklama süresi bulunmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması hallerinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
e) Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
Kişisel veri sahibi olarak, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme 
Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak iletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.


TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN
AÇIK RIZA METNİ

Açık rızanız kapsamında, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve en yüksek faydayı elde etmeniz için planlamalar yapılması, ürün ve hizmetlerimize yönelik size özel imkanların tarafınıza sunulması, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz.
Kişisel verilerinizi, yukarıdaki amaçlar dahilinde, yurtiçinde veya yurtdışındaki hizmet aldığımız tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla paylaşabilmekteyiz.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI
İşbu metin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Bonded Technologies Inc. Şirketi tarafından (“Bonded”)  sunulan ürün ve hizmetlerin hakkında genel/özel imkanların duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar edilmesine, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerimin, kimlik bilgilerimin, pazarlama bilgilerimin mal / hizmet satış ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğime veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğime ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin onayımı içermektedir.
Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin yukarıdaki Aydınlatma ve Açık Rıza Metni’ni ve işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ediyorum. Bu kapsamda aşağıda tercih ettiğim kanallarla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine açık rıza ve onay veriyorum.</p>

bottom of page