top of page

24 Saatte İş - Kişisel Veri İşleme Onayı, Aydınlatma ve Rıza Metni

Kişisel Veri İşleme Onayı, Aydınlatma ve Rıza Metni

Bonded Technologies Inc.(bundan sonra “24 Saatte İş” veya “Şirketimiz” olarak anılacaktır) olarak https://www.24saatteis.com/internet sitesindeki ve 24 Saatte İş mobil uygulamasındaki faaliyetlerimizi yürütürken iş arayanlar ve işverenler dahil olmak üzere tüm kullanıcılarımızın kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuat uyarınca hukuka uygun topluyor, kullanıyor ve muhafaza ediyoruz.
Bu kapsamda,  kişisel verilerinizi Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işleyeceğiz.
Kişisel Verileri İşleme Faaliyetlerimiz ve Amaçları
24 Saatte İş olarak kullanıcılarımızın birtakım kişisel verilerini aşağıdaki amaçlar dahilinde Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak topluyor ve işliyoruz. 
Kullanıcılarımızın https://www.24saatteis.com/internet sitesindeki ve mobil uygulamadaki hizmetlerimizden yararlanması kapsamında;
kullanıcı hesabı oluşturabilmesi,
iş arayanlar ve işverenler arasında işe alım/iş bulma süreçlerinin yürütülmesi,
iş arayanlar ve işverenler arasında gerekli iletişimin sağlanması,
Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi
pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi,
kısa ya da uzun vadede ihtiyaç duymamız ihtimaline karşı sizinle uygulama üzerinden, e-posta ve SMS ortamında paylaştığımız teklif mektubunun kayıt altına alınması,
işveren markasına hizmet etmek için belirlenmiş bir hesap yöneticisi bulundurulması,
işverenlerin iş ilanlarının yayınlanması sağlanmaktadır. 
Kullanıcılarımızın memnuniyetinin sağlanması ve arttırılması kapsamında;
dijital medya hesaplarından 24 Saatte İş tarafından ilanlar yapılması,
talep, şikayet ve önerilerin alınması ve bunların uygulanması,
kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve yapılması, anket ve sorularla kullancılarımızın görüşlerinin öğrenilmesi,
kullanıcılarımıza beğeni ve kullanım davranışlarına göre kişiselleştirilmiş hizmetler sunulması.
Şirketin hukuki güvenliği ve ticari itibarının korunması kapsamında;
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun dahil olmak üzere Şirketimizin tabi olacağı hukuki mevzuatlara uygun faaliyet göstermek,
Yetkili kurumlara hukuki yükümlülüğümüz gereği bilgi verebilmek,
Hukuki  davaları takip edebilmek,
Şirketimiz, şirketimizin çalışanları ya da yöneticilerine veya kullanıcılara karşı yöneltilen olumsuz, karalayıcı ve haksız ithamlara karşı gerekli aksiyonları almak.
Şirketimizin ticari faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi kapsamında,
İş faaliyetlerimizin ve operasyon süreçlerimizin planlanması,
İş faaliyetlerimizdeki verimliliğe ilişkin analizlerin yürütebilmesi, strateji planlamaların yapılabilmesi,
Kullanıcılar ile olan ilişkilerimizin planlanması ve yönetilmesi,
Toplanan ve İşlenen Kişisel Veriler
Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak kullanıcılarımızın https://www.24saatteis.com/ internet sitesindeki ve mobil uygulamadaki hizmetlerimizden yararlanması kapsamında aşağıda belirtilmiş bulunan kişisel veriler toplanmakta ve işlenmektedir:
Kimlik Bilgisi:Ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası
İletişim Bilgisi: Cep telefonu numarası, e-mail, diğer iletişim bilgileri
Lokasyon Bilgisi: Adres
Mesleki Deneyim Bilgisi: Eğitim bilgileri, iş deneyimleri 
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf
Sağlık Verisi: Engellilik durumunuz, engel oranınız, konuyla ilgil detaylar
Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi
Şirketimiz, kişisel verileri internet sitesi, mobil uygulama, şirket iletişim araçları gibi elektronik ortamlar üzerinden elde edebilmektedir. Şirketimiz, bu kişisel verileri, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen amaçlar dahilinde, asgari olarak aşağıdaki hallerde toplamaktadır:   
Kullanıcılarımız siteyi ve/veya mobil uygulamayı ziyaret ettiğinde, 
Hesap oluşturduğunda, 
Profil bilgilerini güncellediğinde, 
Platforma üye olarak hizmetten yararlandığında, 
Şikayet, talep veya öneride bulunma dahil olmak üzere Şirketimiz ile iletişime geçtiğinde, 
Sitede veya mobil uygulamada yer alan herhangi bir formu doldurduğunda veya hizmetlere ilişkin yorumda bulunduğunda, 
Herhangi bir uyuşmazlığa dahil olduğunda. 
Kişisel Verileri Paylaştığımız Kişiler ve Paylaşma Amacı
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dahilindeyurt içindeki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza, hissedarlarımıza, grup şirketlerimize, müşterilerimize bağımsız denetçilere, hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerinizin Güvenliği 
24 Saatte İş olarak kullanıcılarımızın kişisel verilerini güvenli bir şekilde toplamak, işlemek ve muhafaza etmek için gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alıyoruz. Bu kapsamda kullanıcılarımızın kişisel verilerini hukuka aykırı olarak işlenmemesi ve bu kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesi amacıyla gerekli tüm önlemleri uyguluyoruz. 
Bu noktada kullanıcılarımızın kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla hesap bilgilerini doğru ve güncel olarak vermeleri, hesaba giriş bilgilerini üçüncü kişiler ile paylaşmamaları ve  sitenin ve mobil uygulamanın kullanımına zarar verecek istenmeyen e-posta (spam), virüs veya truva atı gibi herhangi bir unsur kullanmamaları gerekmektedir. Bu tür ihmaller ve faaliyetler sonucu oluşan güvenlik ihlallerinden bizzat ilgili kullanıcı sorumlu olacaktır. Daha detaylı bilgi için Üyelik ve Kulllanıcı Şartları Sözleşmesi’ne bakabilirsiniz.
Kişisel Verilerinizin Saklanması
Şirketimiz, kişisel verilerinizi, 
ilgili mevzuatta öngörülen süre, 
işlendikleri amaç için gerekli olan süre, veya 
Kanun madde 5/2(e)’de belirtilen olası bir uyuşmazlıkta Şirketin hakkını tesis edebilmesi, kullanabilmesi ve savunabilmesi sebebine dayalı olarak gereken süre 

boyunca muhafaza edecektir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle mevzuatta kişisel verilerin saklanması için öngörülen süre boyunca, bir süre belirtilmemişse, yukarıda belirtilen diğer amaçlar için gerekli olan süre boyunca kişisel verilerinizi saklama hakkına sahiptir. Bu sürelerin sona ermesi ve Şirketin kişisel verilerinizi işlemek için herhangi bir hukuki sebebi kalmaması halinde kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
Kullanıcılarımız, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir: 
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanunve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu, bu Aydınlatma Metni’ nin ekinde yer alan başvuru formunu doldurarak, bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirket’ imize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Bonded Technologies Inc.
Adres: 1401 Pennsylvania Ave. Unit 105, Wilmington, Delaware 19806
Mail: destek@ibonded.com

bottom of page